Buđenje turizma na Zlataru

Atrakcija je noćno skijanje na stazi koja se s brda spušta do Nove Varoši

Zimski prizor sa Zlatara, foto: TSC Zlatar

Zla­tar – Ne­kad s raz­vi­je­nim tu­ri­zmom, pa po­tom u du­gom za­sto­ju, pla­ni­na Zla­tar po­sled­njih go­di­na po­no­vo pri­vla­či go­ste. Sa­da su ov­de i kom­for­ni ho­te­li, ski­ja­li­šta sa ve­štač­kim osne­ža­va­njem, za­tvo­re­ni ba­zen, bo­ga­ti­ja po­nu­da, a od­u­vek je bla­go­tvor­ni va­zduh Zla­ta­ra go­dio vi­sin­skim pri­pre­ma­ma spor­ti­sta i bio pri­rod­ni lek za umor­ne od br­zog tem­pa sva­ko­dne­vi­ce.

– Na­kon zna­čaj­nih ula­ga­nja u tu­ri­stič­ku in­fra­struk­tu­ru tu­ri­stič­ki pro­met na Zla­ta­ru u po­sled­nje tri go­di­ne be­le­ži rast. I ove zi­me ov­de ima tu­ri­sta. Sa 285 sun­ča­nih da­na u go­di­ni i go­to­vo če­ti­ri me­se­ca pod sne­gom, sa oko če­ti­ri ki­lo­me­tra ure­đe­nih ski-sta­za opre­mlje­nih si­ste­mom za ve­štač­ko osne­ža­va­nje i ži­ča­ra­ma, Zla­tar je pla­ni­na po­god­na za od­mor, re­kre­a­ci­ju i uži­va­nje u pri­ro­di – ka­že za naš list Ro­sa Ja­ko­vlje­vić, di­rek­tor­ka Tu­ri­stič­ko-sport­skog cen­tra Zla­tar.

I dok se, na­rav­no, zla­tar­ska ski­ja­li­šta po du­ži­ni i opre­mlje­no­sti ne mo­gu po­re­di­ti sa ve­ćim ko­pa­o­nič­kim i zla­ti­bor­skim, ipak ima­ju po­seb­nost: je­di­no ov­de je ski-sta­za ko­ja sa pla­nin­skog uz­vi­še­nja vo­di mal­te­ne do cen­tra gra­da, tik iz­nad No­ve Va­ro­ši.

– Na ski­ja­li­štu Zla­tar su dve re­kre­a­tiv­ne ski-sta­ze du­ži­ne 1.000 me­ta­ra i 450 me­ta­ra, ko­je op­slu­žu­je lift ka­pa­ci­te­ta 800 ski­ja­ša na sat. Za ume­šni­je ski­ja­še pri­pre­mlje­na je ski-sta­za Bre­žđa, ko­ja se spu­šta do sa­mog gra­da, du­ži­ne 1.200 me­ta­ra sa če­tvo­ro­sed­nom ži­ča­rom ka­pa­ci­te­ta 1.560 ski­ja­ša na sat. Osve­tlje­na je ce­lom du­ži­nom, pa je po­seb­na atrak­ci­ja za noć­no ski­ja­nje – na­vo­di di­rek­tor­ka, do­da­ju­ći da su go­sti­ma ov­de na ras­po­la­ga­nju i ure­đe­ne pe­šač­ke sta­ze i iz­le­ti. Po­lu­pan­si­on u ho­te­li­ma je od 2.600 do 3.800 di­na­ra, le­žaj u pri­vat­nim apart­ma­ni­ma oko 10 evra.

Tre­nut­no na Zla­ta­ru ima oko 1.000 le­ža­je­va za iz­da­va­nje: tu su če­ti­ri ho­te­la, dva mo­te­la, šest ko­na­či­štva, dva re­sto­ra­na s pre­no­ći­štem, 57 obje­ka­ta u do­ma­ćoj ra­di­no­sti. Ključ­ni po­tez za raz­voj na­pra­vi­la je op­šti­na No­va Va­roš kad je pre ne­ko­li­ko go­di­na uze­la na de­se­to­go­di­šnji za­kup ov­da­šnji ho­tel „Pa­no­ra­mu”. Ulo­ži­la je zna­čaj­na sred­stva u re­no­vi­ra­nje ho­te­la po ko­me se pla­ni­na pre­po­zna­va­la, na­pra­vljen je adre­na­lin park, ure­đen za­tvo­re­ni ba­zen… Broj no­će­nja u „Pa­no­ra­mi” po­ve­ćan je za 11.000, pri­hod za 15 mi­li­o­na di­na­ra. Ni­kli su u bli­zi­ni i ma­nji no­vi ho­te­li, pri­vat­ne vi­le i pan­si­o­ni, go­sti su po­no­vo ot­kri­li jef­tin i za­ni­mljiv Zla­tar.

A kad se do­đe ov­de, upu­ću­ju nas tu­ri­stič­ki rad­ni­ci, oba­ve­zno va­lja vi­de­ti ov­da­šnje oso­be­no­sti: me­an­dre Uv­ca iz­nad ko­jih le­ti be­lo­gla­vi sup, pro­ba­ti zla­tar­ski sir i helj­do­pi­tu, ču­ti iz­vor­no pe­va­nje „iz vi­ka”, po­sma­tra­ti tri je­ze­ra, se­lo na­rod­nog gra­di­telj­stva Štit­ko­vo, cr­kve brv­na­re u Ku­ća­ni­ma i Ra­di­je­vi­ći­ma, ma­na­sti­re u Ru­to­ši­ma, Bo­že­ti­ći­ma i u Vo­de­noj Po­lja­ni, Kaj­ma­ka­mi­ju, Le­de­nu pe­ći­nu, Sre­tenj­ski noć­ni sla­lom, Zla­tar­sku ša­ra­ni­ja­du i dru­go ret­ko, a vred­no.

Bu­đe­nje tu­ri­zma na Zla­ta­ru od zna­ča­ja je za ceo no­vo­va­ro­ški kraj, ali i za tu­ri­stič­ki raz­vi­je­nu ju­go­za­pad­nu Sr­bi­ju u ko­joj su i Zla­ti­bor, Ta­ra, Ka­me­na Go­ra, Go­li­ja… Di­rek­tor TO re­gi­je za­pad­na Sr­bi­ja Mi­ro­slav Ra­đen po­zdra­vlja ovaj is­ko­rak Zla­ta­ra:

– Po­sle du­go­go­di­šnje stag­na­ci­je pa i na­za­do­va­nja, pla­ni­na Zla­tar da­nas je pra­vi bi­ser u tu­ri­stič­koj po­nu­di za­pad­ne Sr­bi­je. Ula­ga­nja u tu­ri­stič­ku in­fra­struk­tu­ru i sme­štaj­ne ka­pa­ci­te­te, kao i osmi­šlje­ne pro­mo­tiv­ne ak­tiv­no­sti do­ve­le su do to­ga da se na Zla­ta­ru ove i pro­šle go­di­ne tra­ži kre­vet vi­še. Ka­da ka­že­mo da je Zla­tar „fa­bri­ka cr­ve­nih krv­nih zr­na­ca” to ni­je sa­mo fra­za, jer bo­ra­vak na Zla­ta­ru bla­go­tvor­no de­lu­je na zdra­vlje lju­di, a od­mor u ne­tak­nu­toj pri­ro­di san je svih ko­ji že­le da po­beg­nu iz grad­ske vre­ve. Za sa­da, isti­na, još uvek ne ra­di za­tvo­re­ni RH cen­tar „Zla­tar”, ali se na­da­mo da bi pro­blem s njim mo­gao bi­ti re­šen, te da će se po­nov­nim otva­ra­njem tog ne­kad vr­lo po­se­će­nog RH cen­tra upot­pu­ni­ti po­nu­da pla­ni­ne – is­ti­če Ra­đen.

Politika / Branko Pejović

Ostavite odgovor

Komentari objavljeni na portalu PressLider nisu stav vlasnika, niti redakcije portala. Molimo Vas da prilikom komentarisanja tekstova ne koristite govor mržnje, pretnje, psovke, kao ni uvrede na verskoj, nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi. Zabranjeno je postavljanje reklamnih linkova, kao i pornografskog i politički ekstremnog sadržaja. Redakcija PressLider zadržava pravo da ne objavi komentare neprimerenog sadržaja, kao i one koji sadrže osvrt na nečiji privatan život i ličnost.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *