Kineze zainteresovalo Kremansko proročanstvo

Posetioci u kompleksu „Kremansko proročanstvo” slušaju predavanje o proricanju Tarabića (Fotoarhiva Kremnaturist)

Uži­ce – Ve­ro­va­li ili ne u Kre­man­sko pro­ro­čan­stvo i nje­go­va pred­ska­za­nja, ovih da­na se ono če­šće ne­go ra­ni­je po­mi­nje u se­lu Krem­na po­red Uži­ca. Se­ti­li su se Kre­man­ci onog u na­ro­du po­mi­nja­nog Ta­ra­bi­ća pro­ri­ca­nja da će „do­ći žu­ti lju­di sa is­to­ka i za­vla­da­ti sve­tom” ka­da je de­le­ga­ci­ja od dva­de­se­tak pri­vred­ni­ka iz Ki­ne, ko­ju je pred­vo­di­la Lin­da Vong, pred­sed­ni­ca ve­li­ke ki­ne­ske kor­po­ra­ci­je „Ji­hai grup”, pro­šla kroz ovo se­lo i ve­o­ma se za­in­te­re­so­va­la za pro­ro­čan­stvo i nje­go­ve po­ru­ke.

Da pri­ča ni­je bez osno­va, po­tvr­dio je ka­sni­je u iz­ja­vi no­vi­na­ri­ma gra­do­na­čel­nik Uži­ca Ti­ho­mir Pet­ko­vić. Go­vo­re­ći naj­pre o užič­kim pro­jek­ti­ma ko­ji su po­nu­đe­ni pri­vred­ni­ci­ma iz Ki­ne, po­me­nuo je i ovo: – Za ki­ne­sku de­le­ga­ci­ju smo or­ga­ni­zo­va­li po­se­tu Mo­kroj Go­ri i pri­li­kom pro­la­ska kroz Krem­na čla­no­vi su se za­in­te­re­so­va­li za pri­ču o kre­man­skim pro­ro­ci­ma Ta­ra­bi­ći­ma. Po­nu­di­li smo im da bu­de iz­gra­đe­no se­lo ko­je će ver­no pred­sta­vi­ti vre­me u ko­me su ži­ve­li pro­ro­ci, a u ko­jem bi bio sa­gra­đen i mu­zej. Grad Uži­ce bi ki­ne­skim in­ve­sti­to­ri­ma po­nu­dio ze­mlji­šte ko­je bi ku­pio, ka­ko bi oni mo­gli da sa­gra­de ho­tel­ski kom­pleks u tra­di­ci­o­nal­noj ki­ne­skoj ar­hi­tek­tu­ri – iz­ja­vio je gra­do­na­čel­nik Pet­ko­vić.

A da in­te­re­so­va­nje Ki­ne­za za Krem­na već po­sto­ji, sve­do­če i po­da­ci ov­da­šnje agen­ci­je „Krem­na­tu­rist” vla­sni­ka Dra­ga­na Pje­vi­ća, ko­ji bez­ma­lo dve de­ce­ni­je u tu­ri­stič­ke svr­he pro­mo­vi­še ovo pro­ro­čan­stvo i mi­sti­ku Kre­ma­na. U nje­gov kom­pleks „Kre­man­sko pro­ro­čan­stvo” u za­se­o­ku Ta­ra­bi­ći stal­no svra­ća­ju tu­ri­sti s ra­znih stra­na da ču­ju pre­da­va­nja o pro­ro­čan­stvu i upo­zna­ju pred­ska­za­nja pro­ro­ka, vi­de za­pi­se i „kra­lja u bu­re­tu”, ku­pe su­ve­nir s kre­man­skim ka­me­nom… Pre­ko 10.000 lju­di po­se­ti­lo je taj kom­pleks u ovoj go­di­ni. Od stra­na­ca naj­vi­še Slo­ven­ci i Ru­si, a ki­ne­skih tu­ri­sta je sve vi­še.

– Bi­lo je ukup­no osam auto­bu­sa go­sti­ju iz Ki­ne u ovoj go­di­ni, a u na­red­noj će ih do­ći vi­še. Imam ugo­vor sa tri agen­ci­je. Pre­ko „Uni­lajn ik­spi­ri­en­sa”, 2018. go­di­ne do­la­zi 40 auto­bu­sa Ki­ne­za. Po­se­ti­o­ci su po­seb­no zna­ti­želj­ni da ču­ju ka­ko se to u pro­ro­čan­stvu po­mi­nju „žu­ti lju­di” i dru­ga pred­ska­za­nja – re­kao nam je Pje­vić.

Me­di­ji su u de­cem­bru 2014. go­di­ne pi­sa­li, pod­se­ti­mo, da je ta­da­šnji pred­sed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić u su­sre­tu sa ki­ne­skim pre­mi­je­rom Li Ke­ći­jan­gom po­me­nuo je­dan deo Kre­man­skog pro­ro­čan­stva Mi­tra Ta­ra­bi­ća:

– Pre 200 go­di­na bio je kod nas je­dan mu­dar, ali ne­pi­smen čo­vek, a bio je pro­rok. Ni­ka­da ni­je čuo za Ki­nu, ali je re­kao: „Do­ći će lju­di sa Is­to­ka, žu­ti lju­di, i za­vla­da­će sve­tom. Oni će pi­ti vo­du sa srp­ske re­ke Mo­ra­ve.”

A pri­ču o pro­ri­ca­nju do­la­ska „žu­tih lju­di” tu­ma­či i po­me­nu­ti Dra­gan Pje­vić na in­ter­net stra­ni­ci „Krem­na­tu­ri­sta”:

– Tvr­dim da kad do­đu u Krem­na da će pi­ti vo­du s Ra­ko­vog vre­la, bo­ga­tog se­le­nom i mag­ne­zi­ju­mom, a zna se da na­rod ko­ji ži­vi bli­zu iz­vo­ra i stal­no pi­je Ra­ko­vu vo­du ži­vi du­go, oko sto­ti­nu go­di­na.

Politika / Branko Pejović

Ostavite odgovor

Komentari objavljeni na portalu PressLider nisu stav vlasnika, niti redakcije portala. Molimo Vas da prilikom komentarisanja tekstova ne koristite govor mržnje, pretnje, psovke, kao ni uvrede na verskoj, nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi. Zabranjeno je postavljanje reklamnih linkova, kao i pornografskog i politički ekstremnog sadržaja. Redakcija PressLider zadržava pravo da ne objavi komentare neprimerenog sadržaja, kao i one koji sadrže osvrt na nečiji privatan život i ličnost.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.