Novi drveni krovovi na kućama „Starog sela”

Si­ro­goj­no – Maj­sto­ri za dr­ve­ne kro­vo­ve ko­ri­ste ove le­pe pro­leć­ne da­ne za ob­no­vu krov­nih po­kriv­ki na objek­ti­ma Mu­ze­ja „Sta­ro se­lo” u Si­ro­goj­nu.

Reč je o zda­nji­ma s kra­ja 19. i po­čet­ka 20. ve­ka (Foto S. Jovičić)

Pro­du­žu­ju vek ovim pra­sta­rim zda­nji­ma či­je kro­vo­ve je zub vre­me­na naj­pre na­gri­zao. Ulep­ša­va­ju sli­ku glav­nog mu­zej­skog do­ma­ćin­stva, sim­bo­la na­šeg na­rod­nog gra­di­telj­stva, ko­je to­kom go­di­ne po­se­te de­se­ti­ne hi­lja­da lju­di iz Sr­bi­je i ino­stran­stva, pa i Ja­pan­ci, Ki­ne­zi, Ru­si, Nem­ci, En­gle­zi…

Po­du­hvat u „Sta­rom se­lu”, usta­no­vi kul­tu­re od iz­u­zet­nog zna­ča­ja, fi­nan­si­ra Mi­ni­star­stvo kul­tu­re Sr­bi­je. Di­rek­tor­ka ovog mu­ze­ja Sve­tla­na Ćal­do­vić Ši­ja­ko­vić o po­slo­vi­ma za naš list ka­že:

– Pro­je­kat sa­na­ci­o­nih ra­do­va na kro­vo­vi­ma se­dam obje­ka­ta u okvi­ru stal­ne mu­zej­ske po­stav­ke bio je neo­p­ho­dan, reč je o zda­nji­ma s kra­ja 19. i po­čet­ka 20. ve­ka. Po­če­lo se u pro­šloj go­di­ni, ra­do­vi su pri kra­ju. Ob­no­vlje­ni su kro­vo­vi na dva am­ba­ra u mu­zej­skom do­ma­ćin­stvu i dve čo­ban­ske ko­li­be, upra­vo se ceo krov na va­ja­tu me­nja i sta­vlja no­va šin­dra, tu su i po­slo­vi na kro­vo­vi­ma glav­ne ku­će i objek­ta obra­zov­ne ra­di­o­ni­ce. Sve se oba­vlja pod nad­zo­rom Re­pu­blič­kog za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re. Oče­ku­je­mo da na le­to po­sao bu­de za­vr­šen. Ta­da će dr­ve­na zda­nja u do­ma­ćin­stvu bi­ti du­go­več­ni­ja, a sve osta­je auten­tič­no.

Po­prav­kom kro­vo­va, ob­ja­šnja­va­ju ku­sto­si mu­ze­ja, vek se pro­du­žu­je ne sa­mo ku­ća­ma i va­ja­ti­ma po­kri­ve­nim dr­ve­nom šin­drom, već i eks­po­na­ti­ma, sta­rom po­kuć­stvu, brv­ni­ma zda­nja u stal­noj po­stav­ci. Sve to bi­lo je ugro­že­no pro­ki­šnja­va­njem do­tra­ja­lih krov­nih po­kriv­ki.

U stal­noj mu­zej­skoj po­stav­ci „Sta­rog se­la” ima oko 50 ma­njih i ve­ćih obje­ka­ta, s dr­ve­nim, ka­me­nim, pa i sla­me­nim kro­vo­vi­ma. Tu su dve zla­ti­bor­ske okuć­ni­ce, dvo­ri­šta sa stam­be­nim i pri­vred­nim zgra­da­ma ka­kva su u dru­goj po­lo­vi­ni 19. i po­čet­kom 20. ve­ka ima­le za­dru­žne se­o­ske po­ro­di­ce. U okuć­ni­ca­ma su, kao glav­ne, po jed­na zla­ti­bor­ska dvo­del­na ku­ća sa vi­so­kim če­tvo­ro­sliv­nim kro­vom. Uz ku­će i va­ja­ti, u ko­ji­ma su spa­va­li i ču­va­li lič­ne stva­ri mla­đi brač­ni pa­ro­vi za­dru­žne po­ro­di­ce. Do­ma­ćin­stva još ima­ju mle­ka­ru, am­bar, koš (sa­laš), ka­ča­ru sa ka­za­nom za pe­če­nje ra­ki­je, hleb­nu peć, ma­ši­nu za su­še­nje šlji­va…

Pi­sa­li smo ra­ni­je da su sve gra­đe­vi­ne po­sta­vlje­ne ov­de osam­de­se­tih go­di­na, uz ve­li­ki en­tu­zi­ja­zam Do­bri­le Smi­lja­nić i Bo­se Ro­sić, ta­da vo­de­ćih u raz­vo­ju Si­ro­goj­na, ple­ti­lja i ovog mu­ze­ja. Bo­sa se sa­da pri­se­ća da je išla po uda­lje­nim se­li­ma zla­ti­bor­skog, no­vo­va­ro­škog, arilj­skog i pri­boj­skog kra­ja i bi­ra­la za mu­zej naj­lep­še dr­ve­ne objek­te, oču­va­ne i re­pre­zen­ta­tiv­ne. Vo­di­la bri­gu i o ot­ku­pu tih ku­ća, o nji­ho­vom po­sta­vlja­nju u „Sta­ro se­lo”, ure­đe­nju. Po­mi­nje, re­ci­mo, da u va­ja­tu na ko­me se upra­vo me­nja krov ne­ma ni­jed­nog ek­se­ra ni­ti če­ga od me­ta­la, te da mu je sta­ri krov bio uku­can dr­ve­nim kli­no­vi­ma.

Politika / Branko Pejović

Ostavite odgovor

Komentari objavljeni na portalu PressLider nisu stav vlasnika, niti redakcije portala. Molimo Vas da prilikom komentarisanja tekstova ne koristite govor mržnje, pretnje, psovke, kao ni uvrede na verskoj, nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi. Zabranjeno je postavljanje reklamnih linkova, kao i pornografskog i politički ekstremnog sadržaja. Redakcija PressLider zadržava pravo da ne objavi komentare neprimerenog sadržaja, kao i one koji sadrže osvrt na nečiji privatan život i ličnost.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.