Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Trava na krovu, potok u kući

Čari građevine u kineskom stilu u Šljivovici pod Zlatiborom

Milan Kostandinović pred malim brvnarama, u pozadini je kuća sa travom (Foto S. Jovičić)

Šlji­vo­vi­ca – Ku­ća usred li­va­de u ki­ne­skom sti­lu grad­nje, a na nje­nom kro­vu – tra­va. Dva pu­ta go­di­šnje pe­nje se do­ma­ćin na krov da ruč­nom ko­som po­ko­si na­ra­slu tra­vu. Ona mu je, ka­že, od­lič­na izo­la­ci­ja.

Ta neo­bič­na gra­đe­vi­na, na­rav­no, ni­je u Ki­ni ni­ti u pod­ruč­ji­ma ko­ja zi­me ne po­zna­ju. Evo je pod Zla­ti­bo­rom, u se­lu Šlji­vo­vi­ca, na­zva­nom po ra­ki­ji.

A oko ove ku­će ce­lo je et­no-do­ma­ćin­stvo u ma­lom: mi­ni­ja­tur­ne ru­kom pra­vlje­ne brv­na­re sa­la­ša, am­ba­ra, mle­ka­ra, šta­le, vo­de­ni­ce… Čak su i ko­ze i ži­vi­na ov­de u mi­ni­ja­tu­ri, po­seb­ne ra­se.

Sve ovo de­lo je do­ma­ći­na ku­će Mi­la­na Ko­sta­di­no­vi­ća (54), maj­sto­ra za dr­vo iz Šlji­vo­vi­ce. Što vi­di taj na­pra­vi, zlat­ne ru­ke ima, ve­le u se­lu za nje­ga. Na­me­rio Mi­lan, sa­mac u svom do­ma­ćin­stvu, da mu ku­ća i okuć­ni­ca bu­du ne­što po­seb­no, pa ni­je ža­lio tru­da. Po stru­ci je drv­ni teh­ni­čar, na ula­zu u to neo­bič­no ima­nje ima s or­ta­kom fir­mu ko­ja se ba­vi pre­ra­dom dr­ve­ta.

– Pre de­se­tak go­di­na na ovoj na­šoj li­va­di, po­kraj re­ke Su­ši­ce, re­šim da na­pra­vim ku­ću. Plac ra­van i šu­mar­ci oko­lo, a sve bli­zu: bar­ska pru­ga, ma­gi­stral­ni put ka Mo­kroj Go­ri, in­du­strij­ska zo­na u Bra­ne­škom po­lju, po­me­nu­ta re­či­ca. Gra­di­telj­ske po­slo­ve ra­dim sam, ce­lu ku­ću i sve oko nje – po­či­nje pri­ču Ko­sta­di­no­vić.

Po­put ka­kvog čar­da­ka, u ki­ne­skom sti­lu („eto, ta­ko sam iza­brao”) na­pra­vio je ku­ću: ozi­dao blo­ko­vi­ma i ob­lo­žio dr­ve­tom, sav na­me­štaj sam na­pra­vio. Na sva­ki od tri de­la nje­nog kro­va na­neo je na­sla­ge ze­mlje od 12 cen­ti­me­ta­ra, pa u ze­mlju za­sa­dio tra­vu.

– Vo­dom iz ku­će kroz ce­vi na­vod­nja­vam taj trav­njak na kro­vu. Od pro­le­ća do je­se­ni tu ra­ste tra­va, a kad iz­gu­ra na po­la me­tra, po­ko­sim je, kao li­va­du is­pred ku­će. Ka­ko mi je po­ko­še­na okuć­ni­ca, ta­ko je i krov. Ti­me sam, uz neo­bi­čan iz­gled, do­bio i bo­lju izo­la­ci­ju ku­će ne­go od dru­gih pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la. Ni grad ne mo­že da iz­lu­pa krov s trav­nja­kom, u ku­ći je le­ti hlad­ni­je, a zi­mi to­pli­je. Ki­ša ne pro­la­zi, jer sam is­pod ze­mlje iz ko­je tra­va ni­če sta­vio tri izo­la­ci­je. Ku­ća je neo­bič­na i po to­me što sam na­pra­vio da unu­tra pro­ti­če po­to­čić, ce­vi od obli­žnjeg bu­na­ra pro­vu­kao kroz hod­nik oval­nog ob­li­ka – pri­ča nam Mi­lan.

Ro­dio se on dva ki­lo­me­tra oda­tle, u dru­gom de­lu se­la gde mu sa­da ži­ve ro­di­te­lji. Na tom ro­di­telj­skom ima­nju po­sto­je sta­re se­o­ske gra­đe­vi­ne, ka­kve je Mi­lan po­že­leo da ima i u svom do­ma­ćin­stvu, po­red „ki­ne­ske ku­će”. Ali u mi­ni­ja­tu­ri, tri pu­ta ma­nje od po­sto­je­ćih.

– Uz ku­ću sam, na­lik na one ve­li­ke, na­pra­vio ne­ko­li­ko ma­lih brv­na­ra. Ta­ko je vo­de­ni­ca, na pri­mer, di­men­zi­ja 1,3 me­tra sa 90 cen­ti­me­ta­ra, u mi­ni-iz­da­nju su i dru­ge po­moć­ne gra­đe­vi­ne. Za­to imam i tri ma­le ko­ze ka­me­run­ske ra­se, ta­man to­li­ke da sta­nu u ma­lu šta­lu. I ko­ko­ši su mi ma­le, sve su cvr­ci­ni, ka­ko ih zo­vu. A imam na ima­nju i rib­njak pa­strm­ke (nor­mal­ne ve­li­či­ne) sa 7.000 ko­ma­da, kao i je­ze­ro sa do­ma­ćom ri­bom kr­ku­šom i kle­nom. To­ga ne bi bi­lo bez re­ke Su­ši­ce ko­ja ovu­da pro­ti­če – do­da­je naš sa­go­vor­nik.

Pa do­bro, ka­že­mo mu dok nam po­ka­zu­je ovo što je stvo­rio, zar maj­stor zlat­nih ru­ku, ka­kav je on, mo­ra da ži­vi sam. Gde je ov­de žen­ska ru­ka, do­bra do­ma­ći­ca da ove po­seb­no­sti ople­me­ni: – Eh, bi­lo je mno­go pri­li­ka za že­nid­bu. Ali ne dam se pre­va­ri­ti. Ko zna da li bih on­da sve us­peo ova­ko da na­pra­vim. Ša­lim se, na­rav­no, ni od že­nid­be ne be­žim. Vi­de­će­mo – ka­že uz osmeh Mi­lan Ko­sta­di­no­vić.

Politika / Branko Pejović

Ostavite odgovor

Komentari objavljeni na portalu PressLider nisu stav vlasnika, niti redakcije portala. Molimo Vas da prilikom komentarisanja tekstova ne koristite govor mržnje, pretnje, psovke, kao ni uvrede na verskoj, nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi. Zabranjeno je postavljanje reklamnih linkova, kao i pornografskog i politički ekstremnog sadržaja. Redakcija PressLider zadržava pravo da ne objavi komentare neprimerenog sadržaja, kao i one koji sadrže osvrt na nečiji privatan život i ličnost.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.